Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 30 Next Page
Page Background

6

INLEIDING EN ACHTERGROND

Dat betekent echter niet dat alles wat technisch mogelijk is zomaar toegelaten

is. Net zoals vandaag zal ook in de almaar digitaler wordende toekomst de

verwerking van persoonsgegevens van banken moeten plaatsvinden conform de

wettelijke regels en met de toestemming van de klant waar de wet zoiets bepaalt.

Om te verduidelijken wat u als klant vandaag mag verwachten, behandelen we in

hoofdstuk 3

de meest gestelde vragen hieromtrent.

Deze materie evolueert natuurlijk snel en net daarom zullen banken de komende

jaren samen met hun klanten moeten bepalen hoe zij de verwachtingen van hun

klantenomtrent denieuwemogelijkhedenendieophet gebiedvandebescherming

van de persoonlijke levenssfeer optimaal op elkaar kunnen afstemmen.

De sector blijft er alvast van overtuigd dat een correcte en veilige omgang met

persoonsgegevens ook bij digitaal bankieren een sleutelelement zal blijven van

een goede bankrelatie

.